En nylig vedtaget lovændring vil markant reducere den finansielle byrde for søskende, der modtager arv.

Ifølge de nye regler skal der fra og med 2027 kun betales en boafgift på 15 % af arven, hvilket er en betydelig nedsættelse fra den tidligere sats på 36,25 %.

 

Ingen tillægsboafgift for søskende

Den nye lovgivning medfører, at tillægsboafgiften bortfalder for søskende, der arver. Dette gælder både for fulde søskende, halvsøskende og søskende adopteret af mindst én af afdødes forældre. Dog er pleje- og stedsøskende ikke inkluderet i denne fritagelse. Tidligere skulle søskende betale en samlet boafgift på 36,25 %, men med den nye lov skal der kun betales 15 %, hvilket repræsenterer en væsentlig lettelse.

Der er dog en særlig undtagelse, der allerede eksisterede i de gældende regler: hvis arveladeren var barnløs, og arven udgør en aktiv erhvervsvirksomhed, har der været visse lempelser i afgiften. Den nye lovgivning udvider denne lempelse til at omfatte alle arver til søskende, uanset om arven inkluderer en erhvervsvirksomhed eller ej.

Forhøjelse af den skattefri bundgrænse

Ud over ændringerne i boafgiften for søskende har Folketinget også vedtaget en forhøjelse af den skattefri bundgrænse for boafgifter. Fra 2024 skal der betales en boafgift på 15 % af værdierne, der overstiger et bundfradrag på 333.100 kr. Bundfradraget vil blive forhøjet til 360.300 kr. (2024-niveau) i 2026 og til 388.200 kr. (2024-niveau) i 2029.

Denne ændring er et skridt i retning af at lette den økonomiske byrde ved arv, hvilket giver arvingerne mulighed for at beholde en større del af den arv, de modtager. Disse justeringer afspejler et politisk ønske om at gøre arv mindre byrdefuld for familierne, specielt når det drejer sig om søskende.

Konklusion

Med den nye lovændring fra Folketinget bliver boafgifterne for søskende betydeligt reduceret, og bundfradraget forhøjet. Disse tiltag vil træde i kraft fra 2027 og er designet til at mindske den økonomiske byrde ved arv, hvilket giver søskende en større økonomisk sikkerhed i forbindelse med arv.