En firmabil til rådighed for privat kørsel er et skattepligtigt personalegode. Det er selve rådighedsretten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er derfor uden betydning.

Satserne for beskatning

Sats for bilens værdi under 300.000 kr.:

Indtil 30. juni 2021 Fra 1. juli 2021 2022 2023 2024 2025 og frem
25 % 24,5 % 24 % 23,5 % 23 % 22,5 %

 

Sats for bilens værdi over 300.000 kr.:

Indtil 30. juni 2021 Fra 1. juli 2021 2022 2023 2024 2025 og frem
20 % 20,5 % 21 % 21,5 % 22 % 22,5 %

 

Ved beregning af den skattepligtige værdi anvendes købsprisen eller nyvognsprisen gange den ovennævnte fastlagte sats. Bilens alder afgør, om man skal bruge købsprisen eller nyvognsprisen. Prisen er dog altid mindst 160.000 kr.

Den skattepligtige værdi forøges endvidere med et miljøtillæg (grøn ejerafgift, som er afhængig af bilens brændstofforbrug) svarende til nedenstående procenter af den årlige ejer- eller vægtafgift for bilen.

Indtil 30. juni 2021 Fra 1. juli 2021 2022 2023 2024 2025 og frem
150% 250 % 350 % 450 % 600 % 700 %

 

Kørsel mellem hjem og arbejde er som altovervejende hovedregel privat kørsel. Når en medarbejder har firmabil, kan han ikke få befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde. Det gælder også, selv om medarbejderen eksempelvis nogle dage anvender offentlige transportmidler. Det er kun personen med firmabil, der ikke kan få befordringsfradrag, hvorfor ægtefællens eventuelle kørsel mellem hjem og arbejde giver ret til befordringsfradrag.

Nye biler

Beregningsgrundlaget for nye biler – herunder biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering – er nyvognsprisen.

Ved nyvognsprisen forstås den faktiske købspris inklusive registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt fabriksmonteret tilbehør. Ekstraudstyr, der leveres og monteres af forhandleren og vises særskilt på fakturaen, indgår ikke i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil. Det er dog en forudsætning, at denne pris svarer til den pris, som en slutbruger skal betale hos en forhandler for køretøjet som nyt og dermed bilens markedsværdi mellem to uafhængige parter.

Beregningsgrundlaget udgør bilens nyvognspris i 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er sket.

Efter de 36 måneder reduceres beregningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen (75-procents-reglen), dog stadig mindst 160.000 kr.

Brugte biler

Er bilen over tre år gammel på købstidspunktet – regnet fra datoen for første indregistrering – udgør beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris. Hvis bilen ved købet eller umiddelbart herefter sættes i stand, skal udgifter til istandsættelse lægges oven i beregningsgrundlaget.

75-procents-reglen gælder ikke for brugte biler, som på anskaffelsestidspunktet er mere end tre år gamle regnet fra første indregistrering. I hele brugsperioden skal værdi af fri bil beregnes på basis af købsprisen plus istandsættelse og levering, men dog altid af minimum 160.000 kr.

En firmabil kan kun skifte fra at blive beskattet efter reglerne for nye biler til at blive beskattet efter reglerne for brugte biler, hvis der reelt sker et ejerskifte.

En overdragelse af firmabilen til et koncernselskab, eksempelvis som led i en omstrukturering, anses for at være et reelt ejerskifte. Hvis bilen er mere end tre år gammel på overdragelsestidspunktet, vil det fremtidige beregningsgrundlag for værdi af fri bil være bilens handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Køb af en firmabil ved udløb af en leasingaftale anses også for at være et ejerskifte. Det samme gælder et sale-and-leaseback-arrangement. Ved etablering af et saleand-lease-back-arrangement skal de forretningsmæssige transaktioner gennemføres reelt. Det betyder blandt andet, at der skal ske omregistrering af bilen og opkrævning af leje.

Leasede firmabiler

Hvis en arbejdsgiver stiller en leaset firmabil til rådighed for en medarbejder, har medarbejderen indtil 1. februar 2020 haft gavn af de flåderabatter, som leasingselskaberne kunne opnå, idet arbejdsgiveren har kunnet anvende leasingselskabets købspris som beskatningsgrundlag.

Fra 1. februar 2020 er loven ændret, så leasingselskabernes genberegnede grundlag for registreringsafgift skal anvendes som beskatningsgrundlag. 75-procents-reglen gælder også for leasede biler.

Hvis arbejdsgiveren vælger at købe firmabilen ved leasingaftalens udløb, og bilen er mere end tre år gammel regnet fra første indregistrering, er beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris (forudsat at denne pris i øvrigt er udtryk for bilens reelle handelsværdi), selv om bilen fortsat bliver anvendt af den samme medarbejder.

Biler, som genleases tre fulde år efter første indregistrering, skal værdiansættes som en ”gammel” bil. Da der ikke foreligger en fakturapris, er det bilens markedsværdi på leasingtidspunktet, der skal bruges.

Hvilke udgifter er omfattet af fri bil?

Beskatning af fri bil medfører, at arbejdsgiveren kan afholde alle udgifter af ordinær driftsmæssig karakter, det vil sige udgifter til forsikring, vægtafgift, benzin, reparationer og vedligeholdelse, olie og vask mv. uden yderligere skattemæssige konsekvenser for medarbejderen.

Betaler medarbejderen nogle af disse udgifter med beskattede midler, reduceres den skattepligtige værdi af fri bil. Det er dog et krav, at medarbejderen afleverer regningerne til arbejdsgiveren, der udgiftsfører beløbene som udlæg efter regning og indtægtsfører samme beløb under firmabilregnskabet som egenbetaling.

Udgifter til parkering, parkeringsbøde, færgebillet, og motorvejs- og broafgift har ikke driftsmæssig karakter og er derfor ikke indeholdt i den skattemæssige værdi af fri bil. Betaler arbejdsgiveren sådanne udgifter, afhænger den skattemæssige behandling af, om udgiften afholdes i forbindelse med privat eller erhvervsmæssig kørsel. Refusion af færdsels- og parkeringsbøder er dog altid A-indkomst for medarbejderen, uanset om bøden er pålagt i forbindelse med erhvervsmæssig eller privat kørsel.

Færgebillet, biltogsbillet og broafgift mv. i forbindelse med privat kørsel er private udgifter, som er skattepligtige i tilfælde af refusion. Dog er medarbejderen ikke skattepligtig af arbejdsgiverbetalt broafgift, når brobizzen mv. kun anvendes ved erhvervsmæssig og privat kørsel mellem hjem og arbejde.

Arbejdsgiverens betaling af parkeringsbilletter eller parkeringsplads ved arbejdsstedet eller i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel er skattefri for medarbejderen

Vil du vide mere?

Læs mere i vores publikation: Personalegoder – Skat Og Moms 2022
Eller kontakt os på telefon +45 3929 0800 eller skriv til os buusjensen@buusjensen.dk